หน้าแรก สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ขอเชิญเพื่อนๆที่มีใจรักในการท่องเที่ยว เข้ามาร่วมพูดคุย แชร์ภาพ ประสบการณ์
ในการท่องเที่ยวกันในกลุ่มของเราใน Facebook ได้ตามลิงค์นี้
https://www.facebook.com/groups/unseentravel/
 
โปรโมทเว็บ
 
idolcute.com
 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2
 

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่บ้านสงเปือย ตำบลบางไทรใหญ่ ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ 7 กิโลเมตร โดยข้ามไปลงที่ บ้านนาแก เมืองคันทะบูลี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวแขวงสะหวันนะเขตไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 โดยรูปแบบสะพานเป็นสะพานคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ความยาวสะพานทั้งสิ้น 2,702 เมตร
 
สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเส้นทางขนส่ง เชื่อมโยงจากตะวันออกคือเมืองดานัง (เวียดนาม) ข้ามแม่น้ำโขงที่แขวงสะหวันนะเขต ต่อมายังมุกดาหาร และผ่านไปยังตะวันตกที่ชายแดนไทย-พม่า ที่อำเภอแม่สอด และเมืองเมียวดี และไปสิ้นสุดที่ เมืองมะละแหม่งของพม่า
 
ในการเดินทางข้ามสะพานฯ จะต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศเท่านั้น โดยค่าโดยสารท่านละ 45 บาท โดยฝั่งไทยจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดิน ส่วน สปป.ลาว มีการจัดเก็บดังนี้ หนังสือเดินทาง (Passport) วันธรรมดา 20 บาท วันหยุด 40 บาท หนังสือผ่านแดน (Borderpass และ Temporary Borderpass) วันธรรมดา 50 บาท วันหยุด 100 บาท โดยมีจุดจอดรถโดยสารบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2
 
การเดินทางข้ามไปเที่ยวที่แขวงสะหวันนะเขต มีรายละเอียดการข้ามสะพานฯ ดังนี้
 
สำหรับบุคคล
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุสำหรับประชาชนคนไทย ประชาคนลาว และประชาชนประเทศที่ 3   บุคคลที่มีสัญชาติไทย ติดต่อทำได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดขอนแก่น หรือ
 
2. หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporaty Borderpass) ชนิดแผ่นใช้ครั้งเดียว (ไป-กลับ) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได้ เดินทางได้ 3 วัน 2 คืน สามารถดำเนินการได้ที่ อาคารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.มุกดาหาร(ด่านท่าเรือ), ที่ทำการบริษัทขนส่ง จำกัด ภายในอาคารสถานีผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร เชิงสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2  มุกดาหาร-สะหวันนะเขต และศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
     เอกสารหลักฐานประกอบคำขอประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวจำนวน 30 บาท หรือ
 
3. หรือหนังสือผ่านแดน (Borderpass) ชนิดเล่ม ต้องมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดมุกดาหารเท่านั้น ใช้ได้ 1 ปี ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ใกล้ท่าเรือเทศบาล และอาคารอ่านควบคุมขาออกสะพานฯ
     หลักฐานประกอบคำขอประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือผ่านแดนจำนวน 200 บาท ผู้ติดตามที่เป้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากบิดา-มารดา ก่อนจึงจะได้รับอนุญาต
 
สำหรับรถยนต์
1. หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (Passport รถยนต์) ที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ และติดเครื่องหมายแสดงประเทศไว้ที่รถ ติดต่อขอทำได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จดทะเบียน หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
 
2. เตรียมเอกสารจัดทำประกันภัยรถยนต์ เพื่อคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถที่ด่านพรมแดน แขวงสะหวันนะเขต ตามกฎหมายของ สปป.ลาว
--------------------------------------------------------------------------------

การเลือกวิธีการเดินทาง
1. การเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างประเทศ
          ซื้อตั๋วและขึ้นรถได้ที่สถานีรับ-ส่งผู้โดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร หรือจุดจำหน่ายตั๋วบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพขาออก
ต้องแสดงหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass)
มีรถโดยสารบริการไปกลับวันละ 16 เที่ยว ระหว่าง 08.00-17.00 น.
ผู้โดยสารทุกคนต้องลงรถที่ด่านจุดตรวจพรมแดนสะพานฯ พร้อมนำสัมภาระติดตัวลงรถ เพื่อตรวจเอกสารการเดินทางตามพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพฯ ตู้ตรวจที่ 1,2,3 และผ่านพิธีการศุลการกรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของสัมภาระ แล้วจึงขึ้นรถเดินทางต่อไปได้
ปลายทางคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารแขวงสะหวันนะเขต ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ซึ่งสามารถขึ้นรถโดยวารต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทร์ แขวงสาละวัน แขวงคำม่วน แขวงจำปาสัก สปป.ลาว และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
2. การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
          2.1 เจ้าของรถต้องจัดทำหนังสือขออนุญาตระหว่งประเทศ (Passport รถยนต์) ตามข้อตกลงประเทศไทย-สปป.ลาว ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถยนต์คันนั้นจดทะเบียน หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารและติดเครื่องหมายแสดงประเทศไว้ที่รถ
          2.2 เจ้าของรถต้องแจ้งผ่านพิธีศุลกากรที่ด่านศุลการกรมุกดาหาร (จุดตรวจสะพานฯ)
          2.3 เจ้าของรถต้องแจ้งผ่านพิธีเข้า-ออกเมืองที่ด้าน ตม. มุกดาหาร (จุดตรวจสะพานฯ) หากมิใช่เจ้าของรถผู้ขับขี่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้นำรถออกนอกประเทศไทยได้
          2.4 ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศคู่ภาคี (ไทย-ลาว) และฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ ติดต่อขอทำได้ที่สำนักงานขนส่งที่มีภูมิลำเนา (ฉบับแปลขอทำได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร) ติดตัวให้ตรวจสอบได้
          2.5 ผู้ขับขี่และผุ้โดยสารทุกคนที่มาด้วยกันทุกคน ต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Tempory Border Pass)
          2.6 ข้อควรระวังสำหรับบุคคล หากถือหนังสือเดินทาง สามารถเดินทางไปได้ทั่วทั้งแขวงสะหวันนะเขต และเดินทางต่อไปยังแขวงต่างๆ ตลอดจน สส. เวียดนามได้ แต่หากถือหนังสือผ่านแดน เดินทางไปได้ไม่เกินเมืองพิณ ห้ามเข้าเขตเมืองเซโปน เมืองณอง และเมืองวีระบุรี หากเดินทางท่องเที่ยวใลกษณะกลุ่มทัวร์ ต้องติดต่อขอรับอนุญาตผ่านบริษัทการท่องเที่ยวในแขวงสะหวันนะเขต ตามข้อบังคับของ สปป.ลาว
          2.7 ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนต้องลงรถที่จุดด่านพรมแดนสะพานฯ เพื่อตรวจเอกสารกมารเดินทาง พร้อมกับตรวจสัมภาระต่างๆ เป็นรายบุคคลตามพิธีตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรที่ด่าน ตม. มุกดาหาร และด่านศุลกากรมุกดาหาร ตามข้อ 2.2 และ 2.3 จะเสร็จสิ้น ณจุดเดียว คือตู้หมายเลข 4,5,6

ระยะเวลาการอนุญาตให้พำนักใน สปป.ลาว
บุคคลที่มีสัญชาติไทย หากถือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) หรือ หนังสือผ่านแดน (Border Pass) พำนักอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต ได้ครั้งละไม่เกิน 3 วัน ( 2 คืน) โดยต้องแจ้งขอพักค้างคืนต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแขวงสะหวันนะเขตด้วยทุกครั้ง หากถือหนังสือเดินทาง (Passport) พำนักอยู่ในพื้นที่ สปป.ลาว ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

แหล่งข้อมูล: thai.tourismthailand.org


 
Share |
มีผู้เข้าชมแล้ว : 14562 ครั้ง
 
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย ไม่ไปไม่รู้กับ Unseentravel.com |
Copyright©2009 www.unseentravel.com all right reserved จัดทำโดยทีมงาน Thai Nationl Network (ThaiNN)